عمومی

سید محمود دعایی؛ میاندارِ مهربان

در روزگاری که خشم، نفرت، نزاع و درگیری های خصمانه همه جا را فرا گرفته و در سطوح مختلف جامعه و فعالان مدنی و سیاسی نهادینه شده است، وجود واسطه هایی که به گروه های مختلف احترام و محبت می کنند نیاز مبرم جامعه است.
به این معنا، میانجی کسی نیست که در مورد شرکت کنندگان در مناقشه تصمیم می گیرد، بلکه کسی است که به عنوان میانجی در بهبود روابط و ارتباطات عمل می کند. آگاهی و اعتقاد به حقوق و مسئولیت های شهروندان، اشرافیت بر حسب نیازها، موقعیت ها و مقتضیات گروه های مختلف جامعه، توانایی قضاوت مستقل و اخلاقی، آگاهی از فرآیندها و ساختارهای عمومی و دولتی، توانایی برقراری ارتباط با بخش های مختلف جامعه. جامعه و نیازهای اساسی قابل اعتماد، شخص یا نهاد. اینها همه صفاتی بود که آن مرحوم داشت و علاوه بر آن مهربان و متواضع و پاک و راضی و متواضع بود.
البته میاندار یک شبه اتفاق نمی افتد و «عمر باید پدر بهشت ​​قدیم باشد» که آنقدر آدم محترم و مورد اعتماد و مردم و فعالان و سیاستگذاران است که می تواند میاندار همه آنها باشد که آنقدر درگذشته است. در نماز و از این منظر گفت که در روزگاری پر از درگیری و خصومت، جامعه ایران با از دست دادن یکی از متحدان هم نوع خود خسارات قابل توجهی را متحمل شده است.

* پژوهشگر سیاست عمومی

یادبود گروه خبر نخبگان برای سید محمود دعایی

سید محمود دعایی;  نوع

دکمه بازگشت به بالا